کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسداله زادهآمنهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://a-asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
2شهریاریامیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://shahriary.staffcms.um.ac.ir
3زینلی چهکنداکرمدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://zainali.staffcms.um.ac.ir
4سهرابی فربهروزدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://sohrabifar.staffcms.um.ac.ir
5عرفانیانحسیندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://h-erfaniyan.staffcms.um.ac.ir
6کاتب کته شمشیرحیدردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://katebkate.staffcms.um.ac.ir
7نقدی دولوخواجه علیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://naghdi-do.staffcms.um.ac.ir
8برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://barsalani.staffcms.um.ac.ir
9خصاصزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://khassas.staffcms.um.ac.ir
10بینشسید محمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیحوزه ریاست http://mbinesh.staffcms.um.ac.ir
11قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://ghaemitalab.staffcms.um.ac.ir
12ابرش جغریعباس علی‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-abrash.staffcms.um.ac.ir
13دواتیعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://davati.staffcms.um.ac.ir
14مهاجرعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-mohajer.staffcms.um.ac.ir
15نوعیغلامحسیندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://noei.staffcms.um.ac.ir
16مهدی خانیمجیددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامیhttp://mahdikhani.staffcms.um.ac.ir
17روحی گلخطمیمحسندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mrohi.staffcms.um.ac.ir
18سجادیمحمدباقردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://sajjadi-mb.staffcms.um.ac.ir
19فیاض صابریمحمدرسولدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://faiiaz.staffcms.um.ac.ir
20احمدی بجنوردیمحمدمهدیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://ahmadi-bo.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی