کارمندان

 
 
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21کاتب کته شمشیرحیدردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://katebkate.staffcms.um.ac.ir
22مرادیکبریدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://k-moradi.staffcms.um.ac.ir
23مهاجرعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-mohajer.staffcms.um.ac.ir
24مهدی خانیمجیددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامیhttp://mahdikhani.staffcms.um.ac.ir
25نایب زاده طرقبهنیرهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علوم تربیتیhttp://nayebzadeh.staffcms.um.ac.ir
26نقدی دولوخواجه علیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://naghdi-do.staffcms.um.ac.ir
27نوعیغلامحسیندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://noei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی