کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اکرمیهادیمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت اجتماعی دانشگاهhttp://h-akrami.staffcms.um.ac.ir
2برفرازیناصرمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت اجتماعی دانشگاهhttp://barfarazi.staffcms.um.ac.ir
3رضوانی فرمحمدتقیمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://rezvanifar.staffcms.um.ac.ir
4صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://s-saboori.staffcms.um.ac.ir
5لطفینرگسمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://k.lotfi.staffcms.um.ac.ir
6موسمیاحمدمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://a.moosemi.staffcms.um.ac.ir
7نجاتی گل بقراءخدیجهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://nejati.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی