کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آخوندزادهمریممدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://akhondzadeh.staffcms.um.ac.ir
2اکبرزاده‌محمدعلی‌معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://ma-akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
3باقرزادهنجمهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://bagherzadeh.staffcms.um.ac.ir
4تشکری صباغفاطمهمدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://f-tashakori.staffcms.um.ac.ir
5چراغچی آستانهجعفرمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://cheraghchi-ja.staffcms.um.ac.ir
6حسن زادهمحسنمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://m-hassanzadeh.staffcms.um.ac.ir
7حکیمی‌فاطمه‌معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://hakimi.staffcms.um.ac.ir
8رضائی جوکالزهرامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://rezaee-zr.staffcms.um.ac.ir
9زارعیجوادمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://j.zaree.staffcms.um.ac.ir
10زرندیربابهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://zarandi.staffcms.um.ac.ir
11سعیدفهندریاکرممعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://fahandari.staffcms.um.ac.ir
12سیدی رشخوارسیدمحمدمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://m-seyedi.staffcms.um.ac.ir
13شفیع پوربموئیماشاءالهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://shafipor.staffcms.um.ac.ir
14عرب نرمیداودمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://d-arab.staffcms.um.ac.ir
15عطاردیحسینعلیمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://h-atarodi.staffcms.um.ac.ir
16فریدغلامحسین‌معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://farid.staffcms.um.ac.ir
17مرادپورولی‌ابادپرویزمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://p-moradpour.staffcms.um.ac.ir
18مظهری نمینشهنازمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://namin.staffcms.um.ac.ir
19مهتری‌شیرک‌غلامرضامدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://mehtari.staffcms.um.ac.ir
20مهربانزینبمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی