کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آخوندزادهمریممدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://akhondzadeh.staffcms.um.ac.ir
2اکبرزاده‌محمدعلیمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://ma-akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
3باقرزادهنجمهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://bagherzadeh.staffcms.um.ac.ir
4تشکری صباغفاطمهمدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://f-tashakori.staffcms.um.ac.ir
5حکیمی‌فاطمه‌معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://hakimi.staffcms.um.ac.ir
6رضائی جوکالزهرامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://rezaee-zr.staffcms.um.ac.ir
7زرندیربابهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://zarandi.staffcms.um.ac.ir
8سیدی رشخوارسیدمحمدمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://m-seyedi.staffcms.um.ac.ir
9شفیع پوربموئیماشاءالهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://shafipor.staffcms.um.ac.ir
10عرب طاطمحمدرضامدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://m-arab.staffcms.um.ac.ir
11عطاردیحسینعلیمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://h-atarodi.staffcms.um.ac.ir
12فریدغلامحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://farid.staffcms.um.ac.ir
13مرادپورولی‌ابادپرویزمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://p-moradpour.staffcms.um.ac.ir
14مهتری‌شیرک‌غلامرضامدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://mehtari.staffcms.um.ac.ir
15مهربانزینبمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
16وفاییمحمدرضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://m-vafaei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی