کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آقازادهسیدمحمدعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
2افخمیغلامعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
3افشاری‌پوررجبعلی‌اداره انتظاماتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://staff.um.ac.ir/~afsharipoor
4بافنده مقدمرضاحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
5بسکابادی‌حسین‌اداره انتظاماتدانشکده الهیات ومعارف اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~boskabadi
6بهزادفرمحمدعلیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
7تشکری مسگرانجوادحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
8توکلی نیکمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~tavakoli-n
9حسابیعزیزا..حوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
10حسین پورمحمدرضااداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~hoseynpour
11خورسندمایانیحاجیحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~k.mayani
12ذکاوتی زادههومانحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
13راهیمجیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~rahi
14رضائیشهیدمحمدحسنحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
15رضویعلی اکبرحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
16رمضانپورقربانعلی‌مدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~gh.ramezanpour
17زارعیعلی اصغرحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
18زنبیل باف مایانیحسینحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
19ژیان فیض آبادیاحمدحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound
20سادات حقیقیسیدحسینحوزه ریاست دانشگاهحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~notfound

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی