کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهزهراسلطاندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://arasteh-zs.staffcms.um.ac.ir
2بیدلیزهرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://bideli.staffcms.um.ac.ir
3دهباشیان‌علی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://dehbashian.staffcms.um.ac.ir
4سالخوردهحسینعلیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://salkhordeh.staffcms.um.ac.ir
5غلامی‌حسینعلی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://h-gholami.staffcms.um.ac.ir
6کارگردهنودشتیغلامرضادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://gh-dashti.staffcms.um.ac.ir
7محمد دوسترمضاندانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://r-mohammaddost.staffcms.um.ac.ir
8محمدنژادمحمددانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی