کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسماعیل زاده نوغانیحسیندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://noghani-e.staffcms.um.ac.ir
2اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://malami.staffcms.um.ac.ir
3اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://akbarifar.staffcms.um.ac.ir
4بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
5بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-balochestani.staffcms.um.ac.ir
6پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://apoorvali.staffcms.um.ac.ir
7پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
8جهان آراءمحمدمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://jahanara-mm.staffcms.um.ac.ir
9حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh.habibi.staffcms.um.ac.ir
10حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://ab-hoseini.staffcms.um.ac.ir
11خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://khaleh.staffcms.um.ac.ir
12خزائی حسین آبادیعلی‌دانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://khazaei.a.staffcms.um.ac.ir
13خیابانی تنهاغلامرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
14دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir
15دوامی ابدال آبادیعلی اصغردانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://davami-aa.staffcms.um.ac.ir
16راینیرضادانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://raeini.staffcms.um.ac.ir
17سیفیعلیرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://seifi-a.staffcms.um.ac.ir
18شباهنگجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shabahang.staffcms.um.ac.ir
19شهراداسماعیلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shahrad-es.staffcms.um.ac.ir
20طباطبائی یزدیفروزاندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://ftabatabaie.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی