کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پرسنده‌دادغلامرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://gr-porsandehdar.staffcms.um.ac.ir
2ترابیامرا..دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://torabi-am.staffcms.um.ac.ir
3حاجبیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4داروغه‌محمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://daroogheh.staffcms.um.ac.ir
5روحبخش فراغتیعزیزاللهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://faraghati.staffcms.um.ac.ir
6سعادتیمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://seadati-mr.staffcms.um.ac.ir
7صادقی‌حمیددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://sadeghi-h.staffcms.um.ac.ir
8ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://zafar.staffcms.um.ac.ir
9علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://alizadeh-so.staffcms.um.ac.ir
10نیکوکارشهیداحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://nikookar.staffcms.um.ac.ir
11وحیدیانعلی اکبردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://vahidian-ak.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی