کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پرسنده‌دادغلامرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~gr-porsandehdar
2ترابیامرا..دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~torabi-am
3حاجبیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
4داروغه‌محمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~daroogheh
5روحبخش فراغتیعزیزاللهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~faraghati
6سعادتیمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~seadati-mr
7صادقی‌حمیددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sadeghi-h
8ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~zafar
9علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~alizadeh-so
10موسوی نیشابوریداوددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~nishabouri
11نیکوکارشهیداحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~nikookar
12وحیدیانعلی اکبردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~vahidian-ak

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی