کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بیات مختاریعلیدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://b_m_ali.staffcms.um.ac.ir
2پرسنده‌دادغلامرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://gr-porsandehdar.staffcms.um.ac.ir
3ترابیامرا..دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://torabi-am.staffcms.um.ac.ir
4حاجبیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
5داروغه‌محمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://daroogheh.staffcms.um.ac.ir
6روحبخش فراغتیعزیزاللهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://faraghati.staffcms.um.ac.ir
7سعادتیمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://seadati-mr.staffcms.um.ac.ir
8شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://rosta.staffcms.um.ac.ir
9صادقی‌حمیددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://sadeghi-h.staffcms.um.ac.ir
10ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://zafar.staffcms.um.ac.ir
11علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://alizadeh-so.staffcms.um.ac.ir
12کهرممحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://mkahrom.staffcms.um.ac.ir
13نیکوکارشهیداحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://nikookar.staffcms.um.ac.ir
14وحیدیانعلی اکبردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://vahidian-ak.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی