کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پرسنده‌دادغلامرضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://gr-porsandehdar.staffcms.um.ac.ir
2ترابیامرا..دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://torabi-am.staffcms.um.ac.ir
3حاجبیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4داروغه‌محمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://daroogheh.staffcms.um.ac.ir
5روحبخش فراغتیعزیزاللهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://faraghati.staffcms.um.ac.ir
6زمانی آقائیمحمدهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://zamani-ag.staffcms.um.ac.ir
7سعادتیمحمدرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://seadati-mr.staffcms.um.ac.ir
8شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://rosta.staffcms.um.ac.ir
9صادقی‌حمیددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://sadeghi-h.staffcms.um.ac.ir
10ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://zafar.staffcms.um.ac.ir
11علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://alizadeh-so.staffcms.um.ac.ir
12موسوی نیشابوریداوددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://nishabouri.staffcms.um.ac.ir
13میرزائی فیض آبادیسعیددانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mirzaee-fa.staffcms.um.ac.ir
14نیکوکارشهیداحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://nikookar.staffcms.um.ac.ir
15وحیدیانعلی اکبردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://vahidian-ak.staffcms.um.ac.ir
16هاشمی قوچانیهنگامهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://ghochani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی