کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پردلیپروانهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://pordeli.staffcms.um.ac.ir
2حسن زاده سیستانیحسندانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sistani-hh.staffcms.um.ac.ir
3خیرخواهانهادیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://kheyrkhahan.staffcms.um.ac.ir
4دهقانمحمددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://dehghan.staffcms.um.ac.ir
5رجب زادهجواددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://rajabzadeh-j.staffcms.um.ac.ir
6رحمتی‌محمدابراهیم‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://merahmati.staffcms.um.ac.ir
7سالارمرادی‌مهدی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://salarmoradi.staffcms.um.ac.ir
8شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://shakeri-s.staffcms.um.ac.ir
9صادقییعقوبعلیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://sadeghi-ya.staffcms.um.ac.ir
10قاسمپورانارکیغلامرضادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://anaraki.staffcms.um.ac.ir
11قزوینیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghazvini.staffcms.um.ac.ir
12قندهاری زادمحمدحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghandeharizadeh.staffcms.um.ac.ir
13کیوانی‌محمدعلی‌دانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://keyvani.staffcms.um.ac.ir
14مؤذنی لطف آبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://moazzeni.staffcms.um.ac.ir
15مهدیزاده‌غلامرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://mehdizadeh.staffcms.um.ac.ir
16نصرت آبادیغلامحسندانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://nosratabadi-gh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی