کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پولادگرزاده‌طیبه‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
2رجبی‌ریسه‌عباس‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~rajabi-r
3سلیمی چنارقربانعلیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~salimichenar
4شعاع حسینیسیدجواددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~hosseini-sh
5قاسم پورجعفردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~ghasempoor-ja
6قربان زاده ورگایوب‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-ghorbanzadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی