کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پولادگرزاده‌طیبه‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2رجبی‌ریسه‌عباس‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://rajabi-r.staffcms.um.ac.ir
3سلیمی چنارقربانعلیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://salimichenar.staffcms.um.ac.ir
4سهرابی پورزهرهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://sohrabipour.staffcms.um.ac.ir
5شعاع حسینیسیدجواددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://hosseini-sh.staffcms.um.ac.ir
6عابدثمینهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://abed-sa.staffcms.um.ac.ir
7قاسم پورجعفردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://ghasempoor-ja.staffcms.um.ac.ir
8قرائیربابهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://balooch.staffcms.um.ac.ir
9قربان زاده ورگایوب‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-ghorbanzadeh.staffcms.um.ac.ir
10کاظمیپروانهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://kazemi-pa.staffcms.um.ac.ir
11محمدزاده شریفغلامرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تکنولوژی آموزشیhttp://m-sharif.staffcms.um.ac.ir
12میرمحرابیعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://m_ali.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی