کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بصیریعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://basiri-a.staffcms.um.ac.ir
2پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://poorsalimi.staffcms.um.ac.ir
3جعفریسید محمدرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://mrjafari.staffcms.um.ac.ir
4محمودی فخرداوودمریمدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://mahmmodi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی