کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قائم مقامیزهراهمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2قائم مقامی تبریزیزهرههمههمهhttp://z-ghaemmaghami.staffcms.um.ac.ir
3قائم مقامی تبریزیقدسیهمههمهhttp://ghmaghami.staffcms.um.ac.ir
4قائمیعصمتهمههمهhttp://e.ghaemi.staffcms.um.ac.ir
5قائمی بافقیژالههمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
6قائمی بافقیمحمد ابراهیمهمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7قائینیاسپندختهمههمهhttp://ghaenee.staffcms.um.ac.ir
8قاجارمحمدحسینهمههمهhttp://ghajar.staffcms.um.ac.ir
9قادریحسنهمههمهhttp://h.ghaderi.staffcms.um.ac.ir
10قادریزهراهمههمهhttp://z.ghaderi.staffcms.um.ac.ir
11قادریعلی رضاهمههمهhttp://a-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
12قاسم پورجعفردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://ghasempoor-ja.staffcms.um.ac.ir
13قاسمپورانارکیغلامرضادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://anaraki.staffcms.um.ac.ir
14قاسمیزهراهمههمهhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
15قاسمی‌محمدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://ghasemi1.staffcms.um.ac.ir
16قاسمیمحمدتقیهمههمهhttp://mt.ghasemi.staffcms.um.ac.ir
17قاسمیحسندانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://ghasemi-ha.staffcms.um.ac.ir
18قاسمیعلیهمههمهhttp://ghasemi-al.staffcms.um.ac.ir
19قاسمیعلیهمههمهhttp://a-ghasemi.staffcms.um.ac.ir
20قاسمی برونمحمدعلیهمههمهhttp://ma.ghasemi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی