کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قائم مقامیزهراهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
2قائم مقامی تبریزیقدسیهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~ghmaghami
3قائم مقامی تبریزیزهرههمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~z-ghaemmaghami
4قائمیعصمتهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~e.ghaemi
5قائمی بافقیژالههمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
6قائمی بافقیمحمد ابراهیمهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
7قائینیاسپندختهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
8قاجارمحمدحسینهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~ghajar
9قادریحسنهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~h.ghaderi
10قادریزهراهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~z.ghaderi
11قادریعلی رضاهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~a-ghaderi
12قاسم پورجعفردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~ghasempoor-ja
13قاسمپورانارکیغلامرضاهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~anaraki
14قاسمیعلیهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~ghasemi-al
15قاسمیحسندانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~ghasemi-ha
16قاسمی‌محمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~ghasemi1
17قاسمیعلیهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~a-ghasemi
18قاسمیزهراهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~notfound
19قاسمیمحمدتقیهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~mt.ghasemi
20قاسمی برونمحمدعلیهمههمهhttp://staff.um.ac.ir/~ma.ghasemi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی