کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۵۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
161ظفرواحدیانکاظمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://zafar.staffcms.um.ac.ir
162علیزادهسهیلادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://alizadeh-so.staffcms.um.ac.ir
163کهرممحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://mkahrom.staffcms.um.ac.ir
164مافی نژادخلیلدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://mafinezhad.staffcms.um.ac.ir
165مولوی کاخکیمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://kakhkimol.staffcms.um.ac.ir
166نوعی باغبانسیدحسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://noie.staffcms.um.ac.ir
167نیکوکارشهیداحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://nikookar.staffcms.um.ac.ir
168وحیدیانعلی اکبردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://vahidian-ak.staffcms.um.ac.ir
169اعلمی کته تلخ‌محموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://malami.staffcms.um.ac.ir
170اکبری فرمحمدعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://akbarifar.staffcms.um.ac.ir
171بادبره‌غلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
172بلوچستانی‌محمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-balochestani.staffcms.um.ac.ir
173پورولی‌علی‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://apoorvali.staffcms.um.ac.ir
174پیراسته‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
175حبیبی‌محمودآبادی‌غلامحسین‌دانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh.habibi.staffcms.um.ac.ir
176حسینی‌عباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://ab-hoseini.staffcms.um.ac.ir
177خاله‌حیدردانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://khaleh.staffcms.um.ac.ir
178خزائی حسین آبادیعلی‌دانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://khazaei.a.staffcms.um.ac.ir
179خیابانی تنهاغلامرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
180دلدارمحمددانشکده کشاورزیمزرعه دانشکدهhttp://deldar.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی