کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امینیان‌رمضانعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
2پسندیدهسهیلاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
3پهلوان‌نوروزمحمدآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
4رضوانی توپکانلوشیرعلی‌آموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.rezavani.staffcms.um.ac.ir
5رمضانی مقدم زیارت‌علیرضاآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.ramezani.staffcms.um.ac.ir
6سمیعیعلیآموزشکده کشاورزی شیرواناداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
7افشاری‌پوررجبعلی‌اداره انتظاماتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://afsharipoor.staffcms.um.ac.ir
8بسکابادی‌حسین‌اداره انتظاماتدانشکده الهیات ومعارف اسلامیhttp://boskabadi.staffcms.um.ac.ir
9حسین پورمحمدرضااداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://hoseynpour.staffcms.um.ac.ir
10شمعی‌شمعلی‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://shamee.staffcms.um.ac.ir
11عباس‌ نژاد فرسنگی‌براتعلی‌اداره انتظاماتدانشکده دامپزشکیhttp://farsangi.staffcms.um.ac.ir
12عبداللهی مهدی آبادرجبعلی‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://r-abdollahi.staffcms.um.ac.ir
13عرب نظرگاهمحمدهادی‌اداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://nazargah.staffcms.um.ac.ir
14علیپورحسین‌اداره انتظاماتدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://h-alipour.staffcms.um.ac.ir
15عملی‌مرادعلی‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://amali.staffcms.um.ac.ir
16کاریزی‌محمداداره انتظاماتدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://m-karizi.staffcms.um.ac.ir
17میربلوک‌علی اکبراداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://mirbolouk.staffcms.um.ac.ir
18نعمتی گاه‌رجبعلی‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://r-nemati.staffcms.um.ac.ir
19هاشمی اندرخ‌سیدحسن‌اداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://h-hashemi.staffcms.um.ac.ir
20شفیع‌پوربموئی‌رمضان‌امور دانشجوییhttp://ramezan-sh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی