استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1یاحقیمحمدجعفرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmgyahaghi@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~ferdows
2یاورمنشمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييyavarmanesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yavarmanesh
3یزدان مهرسیدمحمدجوادادبیات و علوم انسانی زبان روسیmjaheste@mail.ruhttp://www.um.ac.ir/~ahesteh
4یزدانی مقدمفائزهعلوم زيست شناسيyazdani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yazdani
5یساریالهاممهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elhamyasari
6یغمائی مقدممحمدحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhyaghmae@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hyaghmae
7یوسفیعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيyousofi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yousofi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا