استادان

 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1یاحقیمحمدجعفرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmgyahaghi@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~ferdows
2یاورمنشمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييyavarmanesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yavarmanesh
3یزدانی مقدمفائزهعلوم زيست شناسيyazdani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yazdani
4یساریالهاممهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elhamyasari
5یغمائی مقدممحمدحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhyaghmae@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hyaghmae
6یوسفیعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيyousofi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yousofi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده