استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1گروسیمحمدرضاعلوم فيزيكgarousi@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~garoosi
2گل کاریانعلیمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريGolkarian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkarian
3گلدانیمرتضیکشاورزیاگروتکنولوژیmorteza_goldani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~goldani
4گلزاریانمحمودرضاکشاورزیمهندسی بیوسیستمmahmood.golzarian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~m.golzarian
5گنجعلیعلیعلوم زيست شناسيganjeali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ganjeali
6گوهری فخرآبادمصطفیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميgohari-fa@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gohari-fa
7گچ پزانمرتضیعلوم ریاضیرياضي كاربرديgachpazan@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gachpazan
8گیلانینجم الدینادبیات و علوم انسانی تاريخgilani@ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~gilani

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا