استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1پارسامهدیکشاورزیاگروتکنولوژیparsa@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parsa
2پاکیزهمجیدمهندسی مهندسي شيميpakizeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pakizeh
3پایدارصمدمهندسی مهندسي كامپيوترsamadpaydar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~s-paydar
4پرهامعباسدامپزشکی علوم پايهparham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parham
5پرویزیمحسنعلوم ریاضیریاضی محضparvizi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~parvizi
6پریزناصرمهندسی مهندسي برقn-pariz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~n-pariz
7پسندیده فردمحمودمهندسی مهندسي مكانيكfard_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fard_m
8پسندیده فردمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmpfard@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mpfard
9پناهیمهدیمهندسی مهندسي شيميmehdi.panahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mehdi.panahi
10پهلوان نژادمحمدرضاادبیات و علوم انسانی زبانشناسیrezapahlavan5@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~pahlavan
11پورافشاری چنارمهدیمهندسی مهندسي شيميpourafshari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pourafshari
12پورایوبیمهردادعلوم شيميpourayoubi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pourayoubi
13پورخالقی چترودیمهدختادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmahdokhtpourkhaleghi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dandelion
14پوررضاحمیدرضامهندسی مهندسي كامپيوترhpourreza@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hpourreza
15پورسلیمیمجتبیعلوم اداری و اقتصادیمدیریتpoursalimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~poursalimi
16پورمقدمپیمانعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam
17پویاعلیرضاعلوم اداری و اقتصادیمدیریتalirezapooya@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~alirezapooya
18پیرانی اسگوئیعاطفهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~apirani
19پیرایشمحمدعلیمهندسیمهندسی صنایعpirayesh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pirayesh
20پیروزفرسهیلاالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثspirouzfar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~spirouzfar

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا