استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1واحدیان مظلومعابدینمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vahedian
2واعظیجمیلعلوم زيست شناسيvaezi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vaezi
3وحدتی خاکیجلیلمهندسی مهندسي متالورژي و موادvahdati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vahdati
4وحیدی نیامحمدعلوم زمين شناسيvahidinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vahidinia
5ودیعی نوقابیمحمدحسینعلوم اداری و اقتصادی حسابداريmhvadeei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mhvadeei
6وریدیمحمدجوادکشاورزی علوم و صنايع غذاييmjvaridi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mjvaridi
7وریدیمهدیکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.varidi
8وصالسعیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولاتvessal@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vessal
9وطن دوست حقیقی مرندمحمدعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ma.vatandoost
10ولی زادهرضاکشاورزی علوم داميrvalizadh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~valizadeh
11وکیلیمحمدعلوم شيميvakili-m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vakili-m
12وکیلیهادیادبیات و علوم انسانی تاريخvakili.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vakili
13وکیلیسیدعلیرضاکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~savakili

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا