استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1هاشمیمحمدرضاادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیsmrhir@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hashemi
2هاشمی تبارغلامرضادامپزشکی پاتوبيولوژيhashemit@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hashemit
3هاشمی جواهریعلی اکبرعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیhashemi07yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hashemi_j
4هاشمی نیاسیدمجیدکشاورزیعلوم و مهندسی آبs.m.hasheminia@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hasheminia
5هراتیاحدمهندسی مهندسي كامپيوترa.harati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.harati
6همامسیدمسعودعلوم زمين شناسيhomam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~homam
7همایونی فرمسعودعلوم اداری و اقتصادی اقتصادhomayounifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~homayounifar
8هوشمندمحمودعلوم اداری و اقتصادی اقتصادm-hoshmand@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-hoshmand

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا