استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ناجی عظیمیزهراعلوم اداری و اقتصادیمدیریتzahranaji@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~znajiazimi
2ناجی میدانیعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی اقتصادnaji@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naji
3ناصحیزهرهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهz-nasehi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z-nasehi
4ناصریکمال الدینمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريklnaseri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~klnaseri
5ناصری مقدمحسینالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیnaseri1962@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naseri1962
6ناصریانعباسعلیکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~naserian
7ناظریحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosein_nazeri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~nazeri
8نباتیجعفرپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jafarnabati
9نبی پورابوالقاسمدامپزشکی علوم پايهnabipour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nabipour
10نجف زادهمهدیعلوم اداری و اقتصادی علوم سياسيm.najafzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.najafzadeh
11نجف زاده تربتیعلیرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميnajafzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~najafzadeh
12نجفیحامدعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.najafi
13نجفیان رضویلیلاادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~najafian
14نخعی رادسعیدهپژوهشکده فناوری زیستیفناوری زیستیs.nakhaeirad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s.nakhaeirad
15نخعی پورعلیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.nakhaei
16نشاطیزینبعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~neshati
17نشاطیمحمدحسنمهندسی مهندسي برقneshat@ieee.orghttp://www.um.ac.ir/~neshat
18نصیرزادهفرزانهعلوم اداری و اقتصادی حسابداريfnasir10@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~nasirzadeh
19نصیریمحمدرضاکشاورزی علوم داميnassiryr@um.ac.ir ;nassiryr@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~nassiryr
20نصیری محلاتیمهدیکشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mnassiri

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا