استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قائمیفرزادادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f
2قائمیفرزینعلوم زمين شناسيfghaemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fghaemi
3قائمی بافقیعباسمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghaemib
4قادریعباسعلوم زمين شناسيaghaderi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghaderi
5قاسمیمریمادبیات و علوم انسانی جغرافياmagh30@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~magh30
6قاسمیسمانهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~s.ghasemi
7قاسمی خوزانیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافياkhozani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khozani
8قاضیرضامهندسی مهندسي برقrghazi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rghazi
9قاضی زادهخلیلادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیghazizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghazizadeh
10قانع استادقاسمیفاطمه - هلنعلوم ریاضیریاضی محضghane@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~htina
11قبانچیضرغامادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ghabanchi
12قبانچیحسامعلوم اداری و اقتصادی حقوقhesam_ghapanchi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghapanchi
13قبولاحسانادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيehsan.ghabool@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghabool
14قبولی درافشانسیدمحمدتقیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیghabooli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghabooli
15قبولی درافشانسیدمحمدمهدیعلوم اداری و اقتصادی حقوقghaboli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaboli
16قبولی درافشانسیدمحمدهادیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیh.ghaboli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h.ghaboli
17قدسی محمود زادهاحمدعلوم فيزيكahmad@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~a-ghodsi
18قرائیفیاضالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيf.gharaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~f.gharaei
19قربان صباغمحمودرضاادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh
20قربانیاصغرعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aghorbani

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا