استادان

 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طالب زاده شوشتریعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيSHOSHTARIaum0ac0irhttp://www.um.ac.ir/~shoshtari
2طالب پورمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmtalebpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtalebpour
3طاهرزاده ثانیمحمدمهندسی مهندسي برقtaherzadeh_mohammad@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taherzadeh
4طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
5طاهریپریساکشاورزیگیاهپزشکیp-taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~p-taheri
6طاهری تربتیحمید رضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیhamidtaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hamidtaheri
7طاهری نیاامیر حسینمهندسی مهندسي كامپيوترtaherinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taherinia
8طباطبائیسیدمحمودالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميtabanet@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghzadeh-t
9طباطبائی پورسیدکاظمالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثtabatabaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaei
10طباطبائی یزدیفاطمهمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستfatemeh.tabata@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei
11طباطبائی یزدیفریدهکشاورزی علوم و صنايع غذاييtabatabai@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabai
12طباطبائیان نیم آوردفخرالساداتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيtabatabaeian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaeian
13طبسی زادهمحمدکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمtabasizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabasizadeh
14طبیبیزهراعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيztabibihttp://www.um.ac.ir/~tabibi
15طریقیسعیدکشاورزیگیاهپزشکیstarighi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~starighi
16طهانیمسعودمهندسی مهندسي مكانيكmtahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtahani
17طهماسبیعبدالمنصورکشاورزی علوم داميa.tahmasbi@lycos.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmasebi
18طهمورث پورمجتبیکشاورزی علوم داميm_tahmoorespur@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmoores

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده