استادان

 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ضابطاحدمهندسی مهندسي متالورژي و موادahad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahad
2ضمیری جعفریانحسینمهندسی مهندسي برقhzamiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hzamiri
3ضیائیسیدعلیمهندسی مهندسي عمرانseyedali1359@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~sa-ziaee
4ضیائیعلی نقیکشاورزیعلوم مهندسی آبan_ziaei@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~an-ziaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده