استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ساداتیسیدمحمدجوادعلوم اداری و اقتصادی حقوقjavadsadati66@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mj.sadati
2سادهجوادمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sadeh
3ساعیمحمدجوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداريmj-saei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mj-saei
4سالاریمجیدمهندسیمهندسی صنایعsalarimajid@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msalari
5سالاریامیردامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانaaasalari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a-salari
6سالاری صدیقحمیدهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hssedigh
7ساکتسلمانادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsaket_salman@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~saket
8سجادیسیدعبدالکریممهندسی مهندسي متالورژي و موادsajjadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sajjadi
9سجاسی قیداریحمدالهادبیات و علوم انسانی جغرافياssojasi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ssojasi
10سخاوتیمحمدهادیکشاورزی علوم داميsekhavati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sekhavati
11سرافرازیعباسادبیات و علوم انسانی تاريخabsarafrazi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ab.sarafrazi
12سرخیلمهردادمنابع طبیعی و محیط زیستشیلات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sarkheil
13سرمدمجیدعلوم ریاضی آمارsarmad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarmad
14سرچاهیعلی اصغردامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsarchahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarchahi
15سرگلزائیجوادمهندسی مهندسي شيميsargolzaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-sargol
16سعادتمندمهدیمهندسی مهندسي برقsaadatmand@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saadatmand
17سعیدی رضوانیمحمودعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشیsaeedy@um,ac,irhttp://www.um.ac.ir/~saeedy
18سلاح ورزییحییکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزselahvarzi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~selahvarzi
19سلجوقیاحسانمهندسی مهندسي شيميsaljoughi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saljoughi
20سلطانیعباسعلیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیasoltani40@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~soltani

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا