استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1رئیسی طوسیریحانهعلوم ریاضیریاضی محضraisi@um.ac.ir, reihanehraisi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~raisi
2رئیسیانغلامرضاالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثraeisian42@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~raeisian
3راجیاحمدرضادامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rajireza
4رادمردعبدالهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيabdradmard@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~radmard
5رادمهرفرزادعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.radmehr
6راستگومهدیکشاورزیاگروتکنولوژیm.rastgoo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.rastgoo
7راشکیعلیرضامنابع طبیعی و محیط زیستمدیریت مناطق خشک وبیابانی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a.rashki
8رجائیسیدجلالادبیات و علوم انسانی تاريخsjrajai@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rejaei-sj
9رجبی مشهدیحبیبمهندسی مهندسي برقh_mashhadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~h-mashhadi
10رجبیونمسعوددامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميma.rajabioun@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~rajabioun
11رحیم نیا فریبرزعلوم اداری و اقتصادیمدیریتr-nia@um.achttp://www.um.ac.ir/~r-nia
12رحیم پور ازغدیطاهرهالهیات و معارف اسلامی معارف اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rahimpoor
13رحیمیبهنامعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~b-rahimi
14رزم آرا فرزقیمرتضیعلوم زمين شناسيrazmaramorteza@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~razmara
15رزمخواهمصطفیعلوم ریاضی آمارrazmkhah_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razmkhah_m
16رزمیسید محمدجوادعلوم اداری و اقتصادی اقتصادmjrazmi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mjrazmi
17رزمیغلامرضادامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmi
18رستمیمحمدحسنالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثrostami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rostami
19رستگار مقدم رضائیونهادیعلوم فيزيكhadirastegar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hadirastegar
20رسول زاده طباطبائیسیدکاظمعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rasool1340

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا