استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جامی الاحمدیعبدالرحمانمهندسی مهندسي مكانيكjaami-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jaami-a
2جان پرورمحسنادبیات و علوم انسانی جغرافياjanparvar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janparvar
3جانفدامحمدعلوم ریاضیریاضی محضmjanfada@gmail.com, janfada@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janfada
4جاویدانکورشعلوم فيزيكjavidan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidan
5جاویدی دشت بیاضمحمدحسینمهندسی مهندسي برقhossein_javidi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h-javidi
6جاویدی کلاته جعفرابادیطاهرهعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتtjavidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidi-d
7جباری نوقابیمهدیعلوم ریاضی آمارjabbarinm@um.ac.ir; jabbarinm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinm
8جباری نوقابیهادیعلوم ریاضی آمارJabbarinh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinh
9جعفرزادهمحمدرضامهندسی مهندسي عمرانjafarzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jafarzad
10جعفری ثانیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه ریزی درسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hsuny
11جلالراضیهعلوم شيميrazieh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razieh
12جمپدرامادبیات و علوم انسانی تاريخpedramjam@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jam1977
13جمشیدی عبدالهدامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانajamshid@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ajamshid
14جنانیحامدمهندسی مهندسي شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~janani
15جهانمحسنکشاورزیاگروتکنولوژیjahan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jahan
16جوادمنشعلیکشاورزی علوم داميalijavadmanesh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~javadmanesh
17جوارشکیانعباسالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميjavareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshki
18جوارشکیانمحمدحسنمهندسی مهندسي مكانيكjavareshkian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshkian
19جوان جعفری بجنوردیعبدالرضاعلوم اداری و اقتصادی حقوقjavan-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javan-j
20جواهریمحمدرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميjavaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javaheri

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا