استادان

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ثنائیحمیدرضاالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhamid_sanaei60@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hr.sanaei
2ثنائی نژادسیدحسینکشاورزیعلوم مهندسی آبsanaein@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sanaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده