استادان

 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1تائبی نقندریزهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيz.taebi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taebi
2تجعفریمعصومهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیtajafari2012@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~tajafari
3تحصیلیحسنعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديhntahsili@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~htahsili
4ترابی اردکانیحمیدعلوم ریاضیریاضی محضhamid_torabi86@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.torabi
5تقویمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmotaghavi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taghavi
6تقوی رضوی زادهسیدعلیرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميrazavizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razavizadeh
7تقوی شهریسیده فاطمهعلوم فيزيكtaghavishahri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghavishahri
8تقی زادهمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذاييtaghizadeh.masoud@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh
9تهرانی فرعلیکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزtehranifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tehranifar
10توکل افشاریرضاکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari
11توکلیمصطفیعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli
12توکلیاحمدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتtavakoli-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tavakoli-a
13توکلی زادهمحمدرضامهندسی مهندسي عمرانdrt@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~drt
14تکجو چلارسرضاعلوم شيميr.takjoo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~r.takjoo
15تیمورتاشعلیرضامهندسی مهندسي مكانيكteymourtash@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~teymourtash

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده