استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیم زاده ابکوهالههدامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade
2ابراهیمیغلامرضامهندسی مهندسي متالورژي و موادebrahimi.gholamreza@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~r.ebrahimi
3ابراهیمیسیدهادیکشاورزی علوم داميshebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shebrahimi
4ابراهیمیشیماادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيshimaebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shimaebrahimi
5ابراهیمی سالاریتقیعلوم اداری و اقتصادی اقتصادebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi
6ابراهیمی عطریاحمدعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیatri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~atri
7ابراهیمی مقدمعباسمهندسی مهندسي برقa.ebrahimi.m@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a.ebrahimi
8ابراهیمی نیکمحمدعلیکشاورزیمهندسی بیوسیستمebrahimi.nik@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik
9ابراهیمی وشکیحمیدرضاعلوم ریاضیریاضی محضvishki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vishki
10ابریشم چیپروانهعلوم زيست شناسيabrisham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abrisham
11ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي عمرانsaeedabrishami@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~s.abrishami
12ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي كامپيوترs-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s-abrishami
13ابوالبشریمحمد حسینمهندسی مهندسي مكانيكabolbash@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abolbash
14ابوالحسنیلیلیکشاورزیاقتصاد كشاورزيl.abolhasani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~l.abolhasani
15ابوالفضلی اصفهانیجوادمهندسی مهندسي مكانيكabolfazlhttp://www.um.ac.ir/~abolfazl
16ابوترابی زارچیحسینمهندسی مهندسي برقabootorabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abootorabi
17اجتهادیحمیدعلوم زيست شناسيhejtehadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hejtehadi
18اجزاء شکوهیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shokouhim
19احمدزادهمحمد حسینعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh
20احمدنیای مطلقحمیدرضامنابع طبیعی و محیط زیستشیلاتAhmadnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadniae

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا