استادان

 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1سمیعیلیلاپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی گیاهان زینتیleilisamie@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~samiei
2شکوهی فرفرهادپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولاتshokouhifar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shokouhifar
3معماریانیفرشیدپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)memariani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~memariani
4موذنی زهانحمیدپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)hmoazzeni@um.ac.ir; moazzeni.h@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hmoazzeni
5نباتیجعفرپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jafarnabati
6وصالسعیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی بقولاتvessal@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vessal
7کریمیانزهراپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشی گیاهان زینتیzkarimian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zkarimian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده