استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیم زاده ابکوهالههدامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade
2افخمی گلیامیردامپزشکی علوم پايهa-afkhami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a-afkhami
3باغیشنیحسندامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~baghishani
4برجیحسندامپزشکی پاتوبيولوژيhborji@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hborji
5تقوی رضوی زادهسیدعلیرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميrazavizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razavizadeh
6جمشیدی عبدالهدامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانajamshid@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ajamshid
7حق پرستعلیرضادامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~haghparast
8حمیدیفرشیددامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi
9حیدرپورمحمددامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميheidarpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~heidarpour
10خان زادیسعیددامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانkhanzadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khanzadi
11خرمیان طوسیبابکدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkhoramian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoramian
12خوش نگاهجواددامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkhoshnegah@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khoshnegah
13دهقانیحسامدامپزشکی علوم پايهhesamdehghani@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dehghani
14راجیاحمدرضادامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rajireza
15رجبیونمسعوددامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميma.rajabioun@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~rajabioun
16رزمیغلامرضادامپزشکی پاتوبيولوژي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmi
17زعیمیمهدیهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميzaeemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zaeemi
18سالاریامیردامپزشکیبهداشت مواد غذايي و آبزيانaaasalari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a-salari
19سالاری صدیقحمیدهدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hssedigh
20سرچاهیعلی اصغردامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsarchahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarchahi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا