استادان

 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینیاکرممعماری و شهرسازیمعماريakram.hosseini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ak_ho_56
2طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
3کامل نیاحامدمعماری و شهرسازیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia
4معروفیحسینمعماری و شهرسازیشهرسازي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~maroufi
5مهدیزادهسارامعماری و شهرسازیشهرسازيsaramahdizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh
6قهرمانیهومنمعماری و شهرسازیشهرسازيhghahremani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hghahremani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده