استادان

 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینیاکرممعماری و شهرسازی و هنر اسلامیمعماريakram.hosseini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ak_ho_56
2طاهریجعفرمعماری و شهرسازی و هنر اسلامیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
3فیض آبادیمحمودمعماری و شهرسازی و هنر اسلامیمعماري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~feizabadi
4قهرمانیهومنمعماری و شهرسازی و هنر اسلامیشهرسازيhghahremani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hghahremani
5معروفیحسینمعماری و شهرسازی و هنر اسلامیشهرسازي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~maroufi
6مهدیزادهسارامعماری و شهرسازی و هنر اسلامیشهرسازي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh
7کامل نیاحامدمعماری و شهرسازی و هنر اسلامیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده