استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینیاکرممعماری و شهرسازیمعماريakram.hosseini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ak_ho_56
2طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
3قهرمانیهومنمعماری و شهرسازیشهرسازيhghahremani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hghahremani
4معروفیحسینمعماری و شهرسازیشهرسازي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~maroufi
5مهدیزادهسارامعماری و شهرسازیشهرسازيsaramahdizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh
6کامل نیاحامدمعماری و شهرسازیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا