استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آفتابی ثانیاحمدمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aftabi
2آیانیمحمدباقرمهندسی مهندسي مكانيكmbayani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbayani
3ابراهیمی مقدمعباسمهندسی مهندسي برقa.ebrahimi.m@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~a.ebrahimi
4ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي كامپيوترs-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~s-abrishami
5ابریشمیسعیدمهندسی مهندسي عمرانsaeedabrishami@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~s.abrishami
6ابوالبشریمحمد حسینمهندسی مهندسي مكانيكabolbash@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abolbash
7ابوالفضلی اصفهانیجوادمهندسی مهندسي مكانيكabolfazlhttp://www.um.ac.ir/~abolfazl
8ابوترابی زارچیحسینمهندسی مهندسي برقabootorabi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abootorabi
9احمدپورعلیمهندسی مهندسي شيميahmadpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadpour
10اخترپورعلیمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~akhtarpour
11اخلاقی امیریحسینعلیمهندسی مهندسي شيميhossein.akhlaghi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ha.akhlaghi
12اخوان مهدویمحمودمهندسی مهندسي شيميmahdavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mahdavi
13اسدیمحسنمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mohsen.asadi
14اصفهانیمحمدرضامهندسی مهندسي عمرانesfahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esfahani
15اعتمادفردحسینمهندسی مهندسي عمرانetemadfard@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~etemadfard
16افشارفردعارفمهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~afsharfard
17الهامی جوشقانصادقمهندسی مهندسي مكانيكSadeghelhami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghelhami
18امین شهیدیبابکمهندسی مهندسي شيميaminshahidy@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminsh
19امین طوسیهالهمهندسی مهندسي كامپيوترh.amintoosi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~amintoosi
20انسانفائزهمهندسی مهندسي كامپيوترensan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ensan

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا