استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آسودهاحمدعلوم شيميasoodeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asoodeh
2ابریشم چیپروانهعلوم زيست شناسيabrisham@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abrisham
3اجتهادیحمیدعلوم زيست شناسيhejtehadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hejtehadi
4احمدزادهمحمد حسینعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh
5اختر شناسسیدجوادعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~akhtarshenas
6اخلاقی نیابتولعلوم شيميakhlaghiniahttp://www.um.ac.ir/~akhlaghinia
7استاد موحدسعیدعلوم شيميinfo@kiansaffron.comhttp://www.um.ac.ir/~s-ostad
8اسداللهیعلیعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asadollahia
9اسلامیپروینعلوم فيزيكeslami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eslami
10اسماعیلیعباسعلیعلوم شيميabesmaeili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~abesmaeili
11اشرفنرجسعلوم شيميashraf-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-n
12انتظاریمحمدحسنعلوم شيميmoh_entezari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~entezari
13ایزدیارمحمدعلوم شيميizadyar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~izadyar
14بحرینیمعصومهعلوم زيست شناسيmbahreini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbahreini
15بذرافشان مقدمحسینعلوم فيزيكhbazrafshan@ipm.irhttp://www.um.ac.ir/~hbazrafshan
16بهدانیمحمدعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbehdani
17بهرامیاحمدرضاعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami
18بهنام رسولیفاطمهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~behnam3260
19بهنام رسولیمرتضیعلوم زيست شناسيbehnam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behnam
20تقوی شهریسیده فاطمهعلوم فيزيكtaghavishahri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghavishahri

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا