استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آقامحمدیان شعربافحمیدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیaghamohammadian@un.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghamohammadian
2آهنچیانمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیahanchi8@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahanchi8
3ارسطوپورشعلهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیarastoopoor@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arastoopoor
4اصغری ابراهیم آبادمحمدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیmjasghari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mjasghari
5اصغری نکاحسید محسنعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیasghari-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghari-n
6امین خندقیمقصودعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشیaminkhandaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi
7امین یزدیسیدامیرعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yazdi
8باغگلیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیbaghgoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baghgoli
9بردبارمریمعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتیmbordbar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbordbar
10بهزادیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیhassanbehzadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi
11بیگدلیایمان اللهعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیibigdeli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ibigdeli
12تجعفریمعصومهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیtajafari2012@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~tajafari
13جاویدی کلاته جعفرابادیطاهرهعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتtjavidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidi-d
14جعفری ثانیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hsuny
15حسین قلی زادهرضوانعلوم تربیتی و روانشناسیمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیrhgholizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rezvan
16رسول زاده طباطبائیسیدکاظمعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rasool1340
17سعیدی رضوانیمحمودعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشیsaeedy@um,ac,irhttp://www.um.ac.ir/~saeedy
18سلطانی کوهبنانیسکینهعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی مشاوره و تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~s.soltani
19شعبانی ورکیبختیارعلوم تربیتی و روانشناسیمبانی تعلیم و تربیتbshabani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bshabani
20صالحی فدردیجوادعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیj.s.fadardi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا