استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آبادمرضیهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيmabad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mabad
2آذری ازغندیجمشیدادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهazghandi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azghandi
3ابراهیمیشیماادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيshimaebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shimaebrahimi
4اجزاء شکوهیمحمدادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shokouhim
5اختیاریزهراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيekhtiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhtiari
6استاجیاعظمادبیات و علوم انسانی زبانشناسیestajiz@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~estagi
7اسدیروح الهادبیات و علوم انسانی جغرافياro.asadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~asadir
8اصغرپور ماسولهاحمدرضاادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيasgharpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asgharpour
9اعظمیهادیادبیات و علوم انسانی جغرافياaazami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aazami
10امیرفخریانمصطفیادبیات و علوم انسانی جغرافياamirfakhriyan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~amirfakhrian
11اکبریحسینادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-akbari
12ایزانلوحسنادبیات و علوم انسانی زبان روسیizanloo@um.ac.ir.comhttp://www.um.ac.ir/~izanloo
13ایزانلوعلیادبیات و علوم انسانی زبانشناسیaliizanloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aliizanloo
14ایمان پورمحمدتقیادبیات و علوم انسانی تاريخmimanpour@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~timanpour
15بامشکیسمیراادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsbameshki@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bameshki
16بوزرجمهریخدیجهادبیات و علوم انسانی جغرافياazar1334@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~azar
17تائبی نقندریزهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیz.taebi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taebi
18تقویمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيmotaghavi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taghavi
19جان پرورمحسنادبیات و علوم انسانی جغرافياjanparvar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janparvar
20جمپدرامادبیات و علوم انسانی تاريخpedramjam@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jam1977

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا