استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آزادعلیرضاالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثazad.amoli@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alirezaazad
2احمدپور اکبرالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ahmadpour
3اسدی اصلعلیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثasadi-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asadi-a
4اسمعیلی زادهعباسالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثesmaeelizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esmaeelizadeh
5اشرف امامیعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيimami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~imami
6اقدسیعباسالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aghdassi
7اکبریصاحبعلیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثakbari-s@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akbari-s
8اکرمیایوبالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميakrami-a @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akrami-a
9ایرجی نیااعظمالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميairajinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~airajinia
10ایروانی نجفیمرتضیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثiravany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iravany
11بابائیطاهرالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميtaherbabaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~taherbabaee
12ثنائیحمیدرضاالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhamid_sanaei60@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hr.sanaei
13جوارشکیانعباسالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميjavareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshki
14جواهریمحمدرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميjavaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javaheri
15حائریمحمدحسنالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیhaeri-m @ferdowsi .um. ac .irhttp://www.um.ac.ir/~haeri-m
16حسن زادهمهدیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيhasanzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hasanzadeh
17حسینیسیدمرتضیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميshahrudi@ferdowsium.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahrudi
18حقیعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميhaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haghi
19خادم زادهوحیدالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميv.khademzadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh
20دانشیارمرتضیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhayatinow@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~daneshyar

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا