استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آزادعلیرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميazad.amoli@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alirezaazad
2احمدپور اکبرالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ahmadpour
3اسدی اصلعلیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثDoctorAliAsadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~asadi-a
4اسمعیلی زادهعباسالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثesmaeelizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esmaeelizadeh
5اشرف امامیعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيimami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~imami
6اکبریصاحبعلیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثakbari-s@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akbari-s
7اکرمیایوبالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميakrami-a @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akrami-a
8ایرجی نیااعظمالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميairajinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~airajinia
9ایروانی نجفیمرتضیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثiravany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iravany
10ثنائیحمیدرضاالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhamid_sanaei60@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hr.sanaei
11جلالیمهدیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثa.jalaly@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.jalaly
12جوارشکیانعباسالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميjavareshki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javareshki
13جواهریمحمدرضاالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميjavaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javaheri
14حائریمحمدحسنالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیhaeri-m @ferdowsi .um. ac .irhttp://www.um.ac.ir/~haeri-m
15حسن زادهمهدیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيhasanzadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hasanzadeh
16حسینیسیدمرتضیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميshahrudi@ferdowsium.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahrudi
17حقیعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميhaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haghi
18خادم زادهوحیدالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميv.khademzadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh
19دانشیارمرتضیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhayatinow@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~daneshyar
20رئیسیانغلامرضاالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثraeisian42@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~raeisian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده