استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1گلکارحمزه ئی یزدمریمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیmgolkar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkar
2گلیانابوالقاسمکشاورزی علوم داميgolian-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golian-a
3گودرزیاسمعیلکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~godarzi-a
4گودرزیجعفرعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j.goodarzi

مرور بر اساس فهرست الفبا