استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1گلکارحمزه ئی یزدمریمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيmgolkar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkar
2گلیانابوالقاسمکشاورزی علوم داميgolian-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golian-a
3گودرزیاسمعیلکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~godarzi-a
4گودرزیجعفرعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j.goodarzi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده