استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1پاکدلاشرفادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيpakdel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pakdel
2پرتویابوالقاسمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهj.partovi@voila.frhttp://www.um.ac.ir/~partovi
3پریرخمهریعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیmparirokh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~parirokh
4پریزادهمحمودمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~parizadeh
5پسندمحمدعلیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~passand
6پورآذرنگهاشمکشاورزی علوم و صنايع غذاييhashem@ferdwsi.um.ac.irhp.1928@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hashem
7پوزشابوالقاسمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~poozesh
8پیمانجهانگیرعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~peyman

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده