استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1پاکدلاشرفادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیpakdel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~pakdel
2پرتویابوالقاسمادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهj.partovi@voila.frhttp://www.um.ac.ir/~partovi
3پریرخمهریعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیmparirokh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~parirokh
4پریزادهمحمودمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~parizadeh
5پسندمحمدعلیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~passand
6پورآذرنگهاشمکشاورزی علوم و صنايع غذاييhashem@ferdwsi.um.ac.irhp.1928@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hashem
7پوزشابوالقاسمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~poozesh
8پیمانجهانگیرعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~peyman

مرور بر اساس فهرست الفبا