استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1واعظمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديث(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vaez
2وثوقیافضلادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vosoghi
3وحیدیان کامیادعلیعلوم ریاضیرياضي كاربرديavkamyad@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~vahidian
4وحیدیان کامیارتقیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~t.vahidian
5ولایتیسعدالهادبیات و علوم انسانی جغرافياsvelayati57@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~velayati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده