استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1مافیعزت الهادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mafi
2مافی نژادخلیلمهندسی مهندسي برقkhmafinezhad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mafinezhad
3ماموریانمجتبیمهندسی مهندسي مكانيكmamourian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mamourian
4مجتهدزاده اردبیلیکمالعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mojtahedzadeh
5مجذوب صفاعباسعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~majzoob
6محتشمیعبداللهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهabdollahmohtashami@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mohtasami
7محمدآبادیعلی اصغرکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mabadi-a
8محمدزادهبراتعلیمهندسی مهندسي عمرانmohammad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mohammad
9محمدزاده رضائیسیدعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsamrezaee@ferdowsi .um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~samrezaee
10محمدیعباسقلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-mohamadi
11مختاری امیرمجدیعلیرضاعلوم فيزيكmokhtari@um.ac.urhttp://www.um.ac.ir/~mokhtari
12مدرس اولمهدیکشاورزیگیاهپزشکیmodarresawal@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~amawal
13مدرس رضویسیدمحمدرضامهندسی مهندسي مكانيكm-razavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-razavi
14مدرس رضویسید مجتبیکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمmojrazavi@um.ac.ir----- mojtraz@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~morazavi
15مدیر شانه چیمحمد حسنمهندسی مهندسي برقhasan_shanechi@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~modir-h
16مرادیحسینعلوم فيزيكmoradi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~moradi
17مرتضویسعیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmortazavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi
18مرتضویسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi-m
19مرتضویسید علیکشاورزی علوم و صنايع غذاييmorteza1937@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~morteza
20مشائیمحمد رضاالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميmashaee-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mashshaei

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده