استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1مافیعزت الهادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mafi
2مافی نژادخلیلمهندسی مهندسي برقkhmafinezhad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mafinezhad
3ماموریانمجتبیمهندسی مهندسي مكانيكmamourian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mamourian
4مجتهدزاده اردبیلیکمالعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mojtahedzadeh
5مجذوب صفاعباسعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~majzoob
6محتشمیعبداللهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهabdollahmohtashami@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mohtasami
7محمدآبادیعلی اصغرکشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mabadi-a
8محمدزادهبراتعلیمهندسی مهندسي عمرانmohammad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mohammad
9محمدزاده رضائیسیدعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيsamrezaee@ferdowsi .um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~samrezaee
10محمدیعباسقلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-mohamadi
11مختاری امیرمجدیعلیرضاعلوم فيزيكmokhtari@um.ac.urhttp://www.um.ac.ir/~mokhtari
12مدرس اولمهدیکشاورزیگیاهپزشکیmodarresawal@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~amawal
13مدرس رضویسیدمحمدرضامهندسی مهندسي مكانيكm-razavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-razavi
14مدرس رضویسید مجتبیکشاورزیمهندسی بیوسیستمmojrazavi@um.ac.ir----- mojtraz@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~morazavi
15مدیر شانه چیمحمد حسنمهندسی مهندسي برقhasan_shanechi@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~modir-h
16مرادیحسینعلوم فيزيكmoradi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~moradi
17مرتضویسعیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmortazavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi
18مرتضویسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi-m
19مرتضویسید علیکشاورزی علوم و صنايع غذاييmorteza1937@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~morteza
20مشائیمحمد رضاالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميmashaee-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mashshaei

مرور بر اساس فهرست الفبا