استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
2قندهاریانبهروزمهندسی مهندسي كامپيوترbehrooz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behrooz
3قهرمانبیژنکشاورزیعلوم و مهندسی آبbijangh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijangh
4قنبریجمشیدعلوم فيزيكghanbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghanbari
5قریش الحسینیجوادعلوم زيست شناسيjghorashi@science1.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorashi
6قاسم زادهزهراملقب به فرشتهعلوم زيست شناسيghasemzd@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghasemzd
7قندیلیسیدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه ریزی درسیghandili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghandili
8قربانی نژادطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيt-ghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~t-ghorbani
9قادریعلی رضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi
10قزلیغلامرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياghezelihttp://www.um.ac.ir/~ghezeli
11قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani
12قانعمحمد‌رضامهندسی مهندسي عمرانmrghaneh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghaneh

مرور بر اساس فهرست الفبا