استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani
2قزلیغلامرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياghezelihttp://www.um.ac.ir/~ghezeli
3قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
4قربانی نژادطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيt-ghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~t-ghorbani
5قاسم زادهزهراملقب به فرشتهعلوم زيست شناسيghasemzd@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghasemzd
6قریش الحسینیجوادعلوم زيست شناسيjghorashi@science1.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorashi
7قنبریجمشیدعلوم فيزيكghanbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghanbari
8قانعمحمد‌رضامهندسی مهندسي عمرانmrghaneh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghaneh
9قندهاریانبهروزمهندسی مهندسي كامپيوترbehrooz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behrooz
10قادریعلی رضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi
11قهرمانبیژنکشاورزیعلوم و مهندسی آبbijangh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijangh
12قندیلیسیدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه ریزی درسیghandili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghandili

مرور بر اساس فهرست الفبا