استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قادریعلی رضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi
2قاسم زادهزهراملقب به فرشتهعلوم زيست شناسيghasemzd@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghasemzd
3قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani
4قانعمحمد‌رضامهندسی مهندسي عمرانmrghaneh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghaneh
5قدرتی آزادیحمیدهدامپزشکی علوم پايهghodrati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghodrati
6قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
7قربانی نژادطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیt-ghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~t-ghorbani
8قریش الحسینیجوادعلوم زيست شناسيjghorashi@science1.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorashi
9قزلیغلامرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياghezelihttp://www.um.ac.ir/~ghezeli
10قنبریجمشیدعلوم فيزيكghanbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghanbari
11قندهاریانبهروزمهندسی مهندسي كامپيوترbehrooz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behrooz
12قندیلیسیدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیمطالعات برنامه درسی و آموزشیghandili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghandili
13قهرمانبیژنکشاورزیعلوم و مهندسی آبbijangh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijangh

مرور بر اساس فهرست الفبا