استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1فاضلیسید کاظممهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~k-fazeli
2فاضلیمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-fazeli
3فاطمیسیدحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيs_hfa@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~fatemi
4فتاحیسیدرحمت الهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیfattahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fattahi
5فراهیمحمدهادیعلوم ریاضیرياضي كاربرديfarahi@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farahi
6فرزادعبدالعلیکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمa.farzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.farzad
7فلاح رادامیرهوشنگدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميfallahrad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~umfallah
8فلاحتی رستگارماهرخکشاورزیگیاهپزشکیrastegar_1999@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rastegar
9فلاحیمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fallahi
10فیاض صابریعزیزالهالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fsaberi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده