استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1فاضلیسید کاظممهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~k-fazeli
2فاضلیمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-fazeli
3فاطمیسیدحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسيs_hfa@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~fatemi
4فتاحیسیدرحمت الهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیfattahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fattahi
5فراهیمحمدهادیعلوم ریاضیرياضي كاربرديfarahi@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farahi
6فرزادعبدالعلیکشاورزیمهندسی بیوسیستمa.farzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.farzad
7فلاح رادامیرهوشنگدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميfallahrad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~umfallah
8فلاحتی رستگارماهرخکشاورزیگیاهپزشکیrastegar_1999@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rastegar
9فلاحیمسعودکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fallahi
10فیاض صابریعزیزالهالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fsaberi

مرور بر اساس فهرست الفبا