استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1عاشوریعلیرضاعلوم زمين شناسيashouri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ashouri
2عاقلحسنکشاورزیمهندسی بیوسیستمaghel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghel
3عباسیجوادادبیات و علوم انسانی تاريخabbasiiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbasi
4عبداللهی نژادکریمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k
5عدالتی شعربافمحمدتقیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rasad105
6عسل فروش رضائیهرضاادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asalforoosh
7عسلیسیمینعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asali
8عطاران کاخکیابراهیمعلوم فيزيكattaran@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~attaran
9عطارخراسانیمهدیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~atar-kh
10علویمحمودادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mahmoudalavi
11علوی مقدممحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.alavi
12علی خان زادهامیرمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh
13علی زاد نمینیمحمدعلوم زيست شناسيmalizadeh_n@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~namini
14علی نژادمحمدرضاعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alinejad
15علیزادهامینکشاورزیعلوم و مهندسی آبalizadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alizadeh
16علیزاده قنادمحمدحسنعلوم شيميalizadehg@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~malizadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا