استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1عاشوریعلیرضاعلوم زمين شناسيashouri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ashouri
2عاقلحسنکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمaghel@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghel
3عبداللهی نژادکریمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k
4عدالتی شعربافمحمدتقیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rasad105
5عسل فروش رضائیهرضاادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asalforoosh
6عسلیسیمینعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~asali
7عطاران کاخکیابراهیمعلوم فيزيكattaran@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~attaran
8عطارخراسانیمهدیعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~atar-kh
9علویمحمودادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mahmoudalavi
10علوی مقدممحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.alavi
11علی خان زادهامیرمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh
12علی زاد نمینیمحمدعلوم زيست شناسيmalizadeh_n@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~namini
13علی نژادمحمدرضاعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~alinejad
14علیزادهامینکشاورزیعلوم مهندسی آبalizadeh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~alizadeh
15علیزاده قنادمحمدحسنعلوم شيميalizadehg@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~malizadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده