استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طارقیانحامدرضاعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaregian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taregian
2طالب زاده شوشتریعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيSHOSHTARIaum0ac0irhttp://www.um.ac.ir/~shoshtari
3طالبیان شریفجعفرعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیtalebian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~talebian
4طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
5طباطبائی پورسیدکاظمالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثtabatabaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaei
6طباطبائی یزدیحسینمهندسی مهندسي برقh.tabatabaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~htyazdi
7طباطبائی یزدیشکوفهعلوم فيزيكsh_tabatabai3@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~shtabatabai
8طهرانیعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tehrani-a
9طوسیمحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mtoosi
10طوسیبهرامادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~toosi-b
11طیاریسیدفرامرزعلوم شيميtayyari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayyari
12طیرانی نجارانمحمدحسینعلوم فيزيكtayerani@ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayerani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده