استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طارقیانحامدرضاعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaregian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taregian
2طالبیان شریفجعفرعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيtalebian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~talebian
3طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
4طباطبائی یزدیشکوفهعلوم فيزيكsh_tabatabai3@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~shtabatabai
5طباطبائی یزدیحسینمهندسی مهندسي برقh.tabatabaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~htyazdi
6طهرانیعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tehrani-a
7طوسیبهرامادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~toosi-b
8طوسیمحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mtoosi
9طیاریسیدفرامرزعلوم شيميtayyari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayyari
10طیرانی نجارانمحمدحسینعلوم فيزيكtayerani@ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayerani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده