استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طارقیانحامدرضاعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaregian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taregian
2طالب زاده شوشتریعباسادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيSHOSHTARIaum0ac0irhttp://www.um.ac.ir/~shoshtari
3طالبیان شریفجعفرعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیtalebian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~talebian
4طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
5طباطبائی پورسیدکاظمالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثtabatabaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaei
6طباطبائی یزدیشکوفهعلوم فيزيكsh_tabatabai3@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~shtabatabai
7طباطبائی یزدیحسینمهندسی مهندسي برقh.tabatabaei@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~htyazdi
8طهرانیعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tehrani-a
9طوسیبهرامادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~toosi-b
10طوسیمحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mtoosi
11طیاریسیدفرامرزعلوم شيميtayyari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayyari
12طیرانی نجارانمحمدحسینعلوم فيزيكtayerani@ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tayerani

مرور بر اساس فهرست الفبا