استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1صابری نجفیجعفرعلوم ریاضیرياضي كاربرديnajafi141@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~saberinajafi
2صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h
3صادقیسلیمانادبیات و علوم انسانی جغرافياsadeghi-s133sahttp://www.um.ac.ir/~sadeghi-s
4صامعیمحمدرضامهندسی مهندسي مكانيكmrsamei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mrsamei
5صانعی مهریمیرزا مهدیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~msaneie
6صبورملکیمحمودعلوم ریاضیریاضی محضmsaboorm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msaboorm
7صدرنبویرامپورادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sadr-nabavi
8صفاریسیدحسینعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيsaffari @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saffari
9صفویحکمتعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~safavi
10صلاحیجاویدعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j-salahi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده