استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1صابری نجفیجعفرعلوم ریاضیرياضي كاربرديnajafi141@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~saberinajafi
2صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h
3صادقیسلیمانادبیات و علوم انسانی جغرافياsadeghi-s133sahttp://www.um.ac.ir/~sadeghi-s
4صامعیمحمدرضامهندسی مهندسي مكانيكmrsamei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mrsamei
5صانعی مهریمیرزا مهدیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~msaneie
6صبورملکیمحمودعلوم ریاضیریاضی محضmsaboorm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msaboorm
7صدرنبویرامپورادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sadr-nabavi
8صفاریسیدحسینعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيsaffari @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saffari
9صفویحکمتعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~safavi
10صلاحیجاویدعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j-salahi

مرور بر اساس فهرست الفبا