استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1شاه طهماسبیناصرعلوم فيزيكnasser@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nasser
2شاهرخیفتح الهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rakhsh
3شاهسوندیشهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيshohreh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shohreh
4شاکریمحسنکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمshakeri_mohsen@yahoo.cohttp://www.um.ac.ir/~shakeri
5شایاناسماعیلمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shayan
6شجاع طاهریجعفرعلوم فيزيكjshoja@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-shoja
7شخص امام پورجلالعلوم شيميjemampour@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~emampoor
8شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
9شریفعلیکشاورزی علوم و صنايع غذاييsharif-a @ ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sharif-a
10شریفیمحمدباقرمهندسی مهندسي عمرانmbsharif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbsharif
11شکورزاده بلوریابراهیمادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh
12شیرازیمحمدتقیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi

مرور بر اساس فهرست الفبا