استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1شاه طهماسبیناصرعلوم فيزيكnasser@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nasser
2شاهرخیفتح الهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rakhsh
3شاهسوندیشهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيshohreh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shohreh
4شاکریمحسنکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمshakeri_mohsen@yahoo.cohttp://www.um.ac.ir/~shakeri
5شایاناسماعیلمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shayan
6شجاع طاهریجعفرعلوم فيزيكjshoja@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-shoja
7شخص امام پورجلالعلوم شيميjemampour@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~emampoor
8شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
9شریفعلیکشاورزی علوم و صنايع غذاييsharif-a @ ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sharif-a
10شریفیمحمدباقرمهندسی مهندسي عمرانmbsharif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbsharif
11شکورزاده بلوریابراهیمادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh
12شیرازیمحمدتقیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده