استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1شاه طهماسبیناصرعلوم فيزيكnasser@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nasser
2شاهرخیفتح الهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rakhsh
3شاهسوندیشهرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيshohreh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shohreh
4شاهکارغلامحسینعلوم ریاضی آمارshahkar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahkar
5شاکریمحسنکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمshakeri_mohsen@yahoo.cohttp://www.um.ac.ir/~shakeri
6شایاناسماعیلمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shayan
7شجاع طاهریجعفرعلوم فيزيكjshoja@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-shoja
8شخص امام پورجلالعلوم شيميjemampour@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~emampoor
9شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
10شریفعلیکشاورزی علوم و صنايع غذاييsharif-a @ ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sharif-a
11شریفیمحمدباقرمهندسی مهندسي عمرانmbsharif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbsharif
12شکورزاده بلوریابراهیمادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh
13شیرازیمحمدتقیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده